Home Disclaimer Alassio.nl

Disclaimer Alassio.nl

door Alassio.nl

De informatie op deze Alassio.nl website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel Alassio.nlzijn best doet om alle informatie, zo goed en foutloos mogelijk te verwoorden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, het gebruik van de reserveringsmodules op deze site of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Alassio.nl ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.